LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Op weg naar de kerk van 2020 (H.Pancratius)

Enquête beëindigd.

(H.Pancratius parochie enquête (anoniem)

Geachte Heer / Mevrouw,

Allereerst bedankt dat u de moeite heeft genomen om de in de brief vermelde weblink over te nemen c.q. te benutten om hier te komen.

Deze enquête is alleen voor parochianen van de H.Pancratius parochie. Indien u hiertoe niet behoort, dan kunt u deze enquête als niet gestuurd beschouwen.

Behoort u tot de H.Pancratiusparochie, dan zouden we het bijzonder op prijs stellen als u en uw meerderjarige huisgenoten (partner en kinderen) via de link, in de door u ontvangen brief, op internet de enquête wil invullen. Het kost u ongeveer 10 minuten van uw tijd, maar alle ontvangen antwoorden / gegevens zijn voor ons als parochie van onschatbare waarde. Uw gegevens zullen alleen voor onze doeleinden worden gebruikt.

We hopen dat iedereen van 18 jaar en ouder, die tot uw huishouding behoort (officieel nog thuiswonend is) deze enquête wil invullen.

Het besturen van een parochie/geloofsgemeenschap gaat veelal gepaard met invullingen en aannames. In deze tijd van verminderd kerkbezoek is het van groot belang te weten wat er werkelijk onder onze parochianen leeft, zodat we kunnen sturen op wat u als parochiaan belangrijk vindt. We hebben daarom een enquête gemaakt, die ons voorlopig voldoende gegevens oplevert, waarop we voor de toekomst de juiste keuzes kunnen maken. U zult begrijpen dat we geen onbeperkte bewegingsvrijheid hebben en alles maar kunnen veranderen. Maar via de aan ons verstrekte gegevens kunnen we wel veranderingen en vernieuwingen doorvoeren, die er voor u en ons toe doen.

De enquête is strikt anoniem en de gegeven antwoorden zullen door het algemeen bestuur, de locatieraden èn het pastoresteam gebruikt worden voor het opstellen van een toekomstvisie en bijbehorende doelen c.q. vervolgactiviteiten.

Alvast bedankt voor uw moeite en tijdsinvestering !

Het algemeen parochiebestuur en de locatieraden

Tips m.b.t. het invullen:

Vragen met een rondje : één antwoord mogelijk

Vragen met een vierkantje : meerdere antwoorden mogelijk

1 Ik behoor als parochiaan bij de volgende geloofsgemeenschap
Vereist antwoord

2 Ik ben woonachtig in
Vereist antwoord

3 Mijn leeftijd is
Vereist antwoord

4 Ik heb nog kinderen jonger dan 18 jaar

Kerkbezoek

De volgende vragen gaan over het kerkbezoek.

De laatste jaren is een dalende trend waarneembaar in het kerkbezoek. Parochianen hebben daar allemaal hun eigen redenen voor.

Om een beeld te krijgen wat er onder onze parochianen leeft m.b.t. het kerkbezoek stellen we nu een aantal vragen hierover.

5 Ik ga naar de kerk

6 Ik ga ook wel eens naar een weekendviering van een (katholieke) kerk in een andere plaats

7 Waarom gaat u wel eens naar een weekendviering in een andere plaats

8 Ik ga ook wel eens naar een weekendviering van een andere geloofsovertuiging.

9 Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de H. Pancratiusparochie. Deze bestaat uit 9 geloofsgemeenschappen zoals hierboven reeds vermeld. Welke stelling is voor u van toepassing ?

Communicatie

Om parochianen te informeren gebruiken we diverse media.

Parochianen ontvangen het informatieblad met enige regelmaat via de mail en/of via bezorging. In enkele gevallen ligt het informatieblad achter in de kerk. Ook is het informatieblad te lezen op de website van H.Pancratius (op de specifieke pagina van de geloofsgemeenschap)

De H.Pancratius parochie heeft een website waar wij als geloofsgemeenschap een apart gedeelte in vullen.

De H.Pancratiusparochie heeft een facebook pagina waarop alle geloofsgemeenschappen berichten kunnen (laten) plaatsen.

De H.Pancratiusparochie heeft een paar keer per jaar een eigen magazine. (Pancratius.nieuws)

Vieringen zijn online te volgen via de kerkradio en in een enkele geloofsgemeenschap via de kerkTV .

De volgende vragen gaan over de wijze van communiceren en of wij u bereiken.

10 Ik lees het informatieblad van onze geloofsgemeenschap

11 Ik kijk op de website van de H.Pancratius (www.hpancratius.nl)

12 Ik kijk op de website van de H.Pancratius (www.hpancratius.nl) met name de pagina's van mijn eigen geloofsgemeenschap

13 Ik kijk op de Facebook pagina van de H.Pancratius

14 Ik lees het magazine Pancratius.nieuws (verschijnt 2x per jaar)

15 Ik luister naar een viering via de kerkradio

16 Ik kijk naar een viering via de kerk-TV (geloofsgemeenschap Vriezenveen)

In sommige geloofsgemeenschappen hebben we via de Aktie Kerkbalans e-mailadressen opgevraagd of zullen wij dit gaan doen bij de volgende Aktie Kerkbalans van 2018. Op enig moment hebben we dan de beschikking over e-mailadressen.

N.B. Deze e-mailadressen zullen alleen voor onze doeleinden worden gebruikt en nooit aan derden worden doorgegeven.

We leven momenteel in een tijd waarin steeds meer gebruik gemaakt wordt van de digitale post. De volgende vragen gaan over het (mogen) gebruiken van e-mailadressen.

17 Gelieve aan te geven wat u eventueel per e-mail zou willen ontvangen.

18 Aktie Kerkbalans. Het verzoek om bij te dragen aan de Aktie Kerkbalans wordt jaarlijks via veel vrijwilligers bij u in de brievenbus gegooid en na verloop van enige tijd weer opgehaald. Zou u zo’n verzoek ook per e-mail willen ontvangen en dan daadwerkelijk invullen en terugsturen?

Onze kerk

Om een kerk in stand te houden is geld nodig, dat veelal wordt ontvangen via de Aktie Kerkbalans, waar gelukkig velen aan mee doen en bijdragen. Wij zijn trots op het feit, dat veel parochianen zoveel voor hun geloofsgemeenschap over hebben!

In de media wordt regelmatig gesproken over gedwongen sluiting van kerken door financiële tekorten en grote terugloop van kerkbezoek.

De volgende vragen gaan over kerksluiting.

Voor de goede orde: Binnen onze parochie H.Pancratius staat gelukkig nog geen kerk op de nominatie om gesloten te worden.

Maar we moeten zaken wel reëel blijven bezien. Op lokaal, maar ook op totaal parochieel vlak.

19 Wanneer moet een kerk volgens u gesloten worden?

20 Als de kerk onverhoopt in de toekomst moet sluiten, wat betekent dat voor u ?

21 Kerkbezoek is erg afhankelijk van een aantal factoren. Waar gaat uw voorkeur naar uit m.b.t. het tijdstip van een kerkviering?

22 Wat zou een kerkviering voor u aantrekkelijk maken?

Er volgen nu een aantal open vragen waarbij wij hopen dat u deze ook wilt invullen. We weten dat het moeilijk zal zijn om antwoorden te geven, vooral omdat ook wij naar antwoorden zoeken.

Maar elk antwoord is goed en brengt ons wellicht op andere gedachten of brengt ons tot een andere denkrichting .

23 Kinderen komen helaas steeds minder vaak in de kerk. Heeft u een mening waarom dat zo is ?

1500 tekens resterend

24 Heeft u ideeën voor ons om kinderen te boeien in de kerk? Of ze betrokken te laten zijn met de kerk (viering) ?

1500 tekens resterend

25 Jonge gezinnen, jongeren komen helaas ook steeds minder in de kerk. Heeft u een mening waarom dat zo is ?

1500 tekens resterend

26 Heeft u ideeen voor ons om jonge gezinnen, jongeren te boeien in de kerk ? Of betrokken te laten zijn met de kerk (viering) ?

1500 tekens resterend

Multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw

Een kerkgebouw wordt slechts enkele uren per week gebruikt. Een kerk is een gebedshuis en speciaal daarvoor gewijd. Steeds vaker wordt gesproken over multifunctioneel gebruik van een kerkgebouw. Lezingen of muzikale uitvoeringen zouden ook goed in onze kerken gehouden kunnen worden. Het anders gebruiken van een kerk is wel aan strikte regels en voorwaarden gebonden. Bij verhuur, onder speciale voorwaarden, zou zo’n activiteit ook nog geld kunnen opleveren (huur, entree, koffie/thee, enz).

Het algemeen parochiebestuur dient te allen tijde toestemming te verlenen o.b.v. de regels / richtlijnen van het Bisdom voor het anders gebruiken van een kerkgebouw.

27 Vindt u dat de kerk (als de regels het toelaten) ook anders gebruikt mag worden

28 Kunt u voorbeelden bedenken, waarbij multifunctioneel gebruik van onze kerk van toepassing zou kunnen zijn?

1500 tekens resterend

29 Soms zijn er anderssoortige vieringen (geen eucharistieviering of Woord- en Communieviering). Wat zou voor u een aantrekkelijke anderssoortige viering zijn?

Vrijwilligers in onze kerk

Vele vrijwilligers helpen ons om de kerntaken van de kerk ten uitvoer te brengen. Vrijwilligers op het gebied van het pastoraat (omzien naar elkaar), maar ook vrijwilligers in beleids- en uitvoeringzaken.

Wij zijn blij met het huidige vrijwilligerskorps, want zij staan altijd klaar om te helpen. In onze parochie zijn dat er vele honderden ! De een is incidenteel actief, de ander structureel. De een voor korte tijd, de ander voor een aantal uren per week. Kortom, zonder hen GEEN KERK.

Het is van groot belang dat een vrijwilligerskorps assistentie verleent, maar ook dat de groep vrijwilligers regelmatig wordt uitgebreid.

Hieronder volgen een paar vragen over vrijwilligerswerk binnen onze geloofsgemeenschappen.

30 Ik ben actief als vrijwilliger binnen mijn geloofsgemeenschap

31 Zou u iets als vrijwilliger willen / kunnen doen voor uw geloofsgemeenschap?

32 Ik wil me niet structureel vastleggen voor vrijwilligerswerk, maar ben bereid incidenteel mee te helpen met ad hoc klusjes

Indien u bovenstaande vragen m.b.t. helpen als vrijwilliger op enigerlei wijze positief heeft beantwoord, dan verzoeken wij u om na het insturen van deze enquête uw naam en locatie en emailadres (voor zover nog niet bekend bij uw eigen locatie), door te geven aan het centrale secretariaat Tubbergen (info@hpancratius.nl)

Hartelijk dank daarvoor !

33 Dit is de laatste vraag. Heeft u iets gemist in deze enquête of heeft u nog opmerkingen, dan verzoeken wij u die hieronder te vermelden.

1500 tekens resterend

U bent nu aan het eind van de enquête aangekomen.

Wij willen u heel hartelijk danken voor de genomen moeite om ons van informatie te voorzien.

Via de informatiebladen en pagina’s van de website houden we u op de hoogte van de conclusies en aanbevelingen die we uit de ontvangen gegevens kunnen trekken.

Nogmaals ontzettend bedankt !

Het parochiebestuur en de geloofsgemeenschappen van de H.Pancratiusparochie.