Enquête 2018 Sportverenigingen Noordwijkerhout/ De Zilk. Nadere kennismaking van Sportraad Noordwijkerhout met de aangesloten Sportverenigingen.

Geachte Heer / Mevrouw,

Dank u voor ons te bezoeken. Door het invullen van deze 10 minuten durende enquête, helpt u ons de beste resultaten te behalen.

1 Hoeveel Leden heeft uw Sportvereniging?
Vereist antwoord

Aantal
Senioren
Aantal
Jeugd
Aantal
Vrijwilligers
Aantal
Contactpersonen voor vereniging
Aantal

2 Hoeveel Bestuursleden heeft uw Sportvereniging?
Vereist antwoord

Aantal
Totaal aantal bestuursleden
Aantal
waarvan, Voorzitters
Aantal
waarvan, Secretaris
Aantal
waarvan, Overigen
Aantal

3 Wat verwacht u van de ontwikkeling van het ledenbestand de komende 3 jaar ?
Vereist antwoord

4 Van welke Sportaccommodatie(s) maakt de Sportvereniging gebruik?
Vereist antwoord

Bij lege antwoorden kunt u nvt invullen.

#
Antwoord 1
#
Antwoord 2
#
Antwoord 3
#

5 Hoeveel uren per week maakt u gebruik van deze Sportaccommodatie(s)?
Vereist antwoord

6 Wat vindt u van de kwaliteit van de accommodatie ( s )?
Vereist antwoord

(bv. Beschikbaarheid, ruimte, uren, tijdstip van gebruik,sterke punten, zwakke punten.) Bij lege antwoorden kunt u nvt invullen.

#
Antwoord 1
#
Antwoord 2
#
Antwoord 3
#

7 Wat zijn de 3 belangrijkste knelpunten ten aanzien van deze accommodatie (s)?
Vereist antwoord

(bv. Roostering, tarieven, onderhoud, schoonmaak, bereikbaarheid, parkeervoorziening) Bij lege antwoorden kunt u nvt invullen.

#
Antwoord 1
#
Antwoord 2
#
Antwoord 3
#

8 Heeft u behoefte aan een overlegplatform?
Vereist antwoord

bv een keer per jaar en georganiseerd door de Sportraad, om zo de banden tussen de Sportverenigingen onderling te intensiveren, de gezamenlijke knelpunten/kansen te bespreken en het delen van kennis te bevorderen.

9 Zo ja, naar welke onderwerpen/onderdelen gaat dan uw interesse uit?
Vereist antwoord

Bij lege antwoorden kunt u nvt invullen.

#
Antwoord 1
#
Antwoord 2
#
Antwoord 3
#

10 Wat zijn de 3 belangrijkste (organisatorische) knelpunten binnen uw Sportvereniging?
Vereist antwoord

(huisvesting/onderhoud/jeugdbeleid/vrijwilligersbeleid/bestuurlijke organisatie/ledenbestand) Bij lege antwoorden kunt u nvt invullen.

#
Antwoord 1
#
Antwoord 2
#
Antwoord 3
#

11 Bij welke van deze knelpunten of andere zaken zou de Sportraad een rol kunnen spelen?
Vereist antwoord

Bij lege antwoorden kunt u nvt invullen.

#
Antwoord 1
#
Antwoord 2
#
Antwoord 3
#

12 In welke richtingen is er binnen uw vereniging behoefte aan deskundigheidsbevordering?
Vereist antwoord

(denk aan cursussen tbv bestuursleden, vrijwilligerskader en werving van vrijwilligers) Bij lege antwoorden kunt u nvt invullen.

#
Antwoord 1
#
Antwoord 2
#
Antwoord 3
#

13 Met wie onderhoudt u binnen de Gemeentelijke organisatie contacten?
Vereist antwoord

14 Hoe is uw relatie met de Gemeente Noordwijkerhout?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

15 Bent u bekend met het Jeugd Participatie Fonds (JPF)?- b : Bent u geïnteresseerd in het JPF ?
Vereist antwoord

16 Ontvangt uw vereniging een jaarlijkse subsidie van de Gemeente en zo ja hoeveel is dit en waar is de hoogte van de subsidie van afhankelijk?
Vereist antwoord

#
Subsidie Ja/Nee
#
Hoogte bedrag
#
Afhankelijk van
#

17 Faciliteert uw vereniging ook activiteiten voor sporters met een beperking ?
Vereist antwoord

18 Wat vindt u van onderstaande rol van de Sportraad?
Vereist antwoord

Onafhankelijk advies orgaan op het gebied van sport en bewegen in Noordwijkerhout , brengt een netwerk tot stand en onderhoudt contacten met organisaties en instellingen op het gebied van sport, fungeert als klankbord voor de Noordwijkerhoutse sportverenigingen, vertegenwoordigt belangen van de sportverenigingen bij de Gemeente en aanbieders van accommodaties, neemt deel aan overlegsituaties binnen de Gemeente Noordwijkerhout als het om sportbelangen gaat.

1500 tekens resterend

19 Welke onderwerpen zouden voor u de belangrijkste zijn om op de agenda van de ALV van de Sportraad te bespreken ?
Vereist antwoord

1
Antwoord 1
1
Antwoord 2
1
Antwoord 3
1

20 Graag maakt de Sportraad met u een afspraak voor een persoonlijk onderhoud om de enquête met u te evalueren en uw lidmaatschap van uw vereniging al dan niet te bekrachtigen. Welke tijd komt u het beste uit?
Vereist antwoord

( 2018 pro deo, daarna voor 2019 het symbolische bedrag van € 25,- )

250 tekens resterend

21 Welke onderwerpen heeft u in deze enquête gemist?
Vereist antwoord

#
Antwoord 1
#
Antwoord 2
#
Antwoord 3
#

22 Ingevuld namens de vereniging door:
Vereist antwoord

250 tekens resterend

23 Naam vereniging:
Vereist antwoord

250 tekens resterend

24 Adres Vereniging
Vereist antwoord

De Sportraad Noordwijkerhout gebruikt deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik. Deze gegevens worden in onze administratie opgenomen en dienen ter naslag en ondersteuning bij de uitvoering van onze taak. Indien er gebruik gemaakt wordt van de informatie van de Sportvereniging, gaat de Sportraad daar altijd vertrouwelijk mee om.( april 2018) Update NAW gegevens - ( o.a. ook voor uw vermelding in de Gemeentegids.)

Gegevens
Straat
Gegevens
Huisnummer
Gegevens
Postcode
Gegevens
Website
Gegevens
E-mail Adres
Gegevens

25 Gegevens Secretaris
Vereist antwoord

Gegevens
Naam
Gegevens
Adres
Gegevens
E-Mail
Gegevens
Telefoon
Gegevens

26 Gegevens Voorzitter
Vereist antwoord

Gegevens
Naam
Gegevens
Adres
Gegevens
E-Mail
Gegevens
Telefoon
Gegevens

27 Gegevens Penningmeester
Vereist antwoord

Gegevens
Naam
Gegevens
Adres
Gegevens
E-Mail
Gegevens
Telefoon
Gegevens