Bariery w dostępie do kultury osób niepełnosprawnych a wykluczenie społeczne

Uprzejmie proszę o uzupełnienie anonimowej ankiety. Udział w badaniach jest dobrowolny i można zrezygnować z wypełnienia ankiety na każdym z jej etapów. Odpowiedzi na pytania ankietowe należy udzielać poprzez wybór właściwej odpowiedzi. Pytania 8,13 i 16,21 są pytaniami wielokrotnego wyboru co oznacza, że można wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Pytanie 24 jest pytaniem otwartym, w którym proszę o udzielenie swobodnej odpowiedzi.

Dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

Płeć:
Wymagana odpowiedź

Wiek:
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

Rodzaj niepełnosprawności:
Wymagana odpowiedź

Czy odczuwa Pan/Pani fakt bycia wykluczanym społecznie z uwagi na posiadaną przez siebie niepełnosprawność?
Wymagana odpowiedź

Jak często korzysta Pani/Pan z instytucji kultury(kina, teatru, muzeum itd.)?
Wymagana odpowiedź

Jakie instytucje kultury Pani/Pan odwiedza? (pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

Czy przynależy Pani/Pan do instytucji, grup wsparcia, stowarzyszenia, w których organizowane są wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.?
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pani/Pan zadowolona z dostępności dóbr kultury dla osób niepełnosprawnych w Pani/Pana miejscowości?
Wymagana odpowiedź

Czy bierze Pani/Pan udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych?
Wymagana odpowiedź

Czy zdarzyło się Pani/Panu doświadczyć dyskryminacji podczas uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym?
Wymagana odpowiedź

Jakie ograniczenia najczęściej napotyka Pani/Pan w uczestnictwie w wydarzeniach kultury?(pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

Czy gdyby wskazane wyżej ograniczenia zniknęły chętniej korzystałaby Pani/Pan z wydarzeń kultury?
Wymagana odpowiedź

Czy odwiedzane przez Panią/Pana instytucje kulturalne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych?
Wymagana odpowiedź

Proszę zaznaczyć udogodnienia, które znajdują się w miejscu, w którym jest Pani/Pan uczestnikiem kultury (pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

Czy zdarza się, że rezygnuje Pani/Pan z udziału w wydarzeniach kulturalnych z powodu niedostosowania instytucji dla Pani/Pana niepełnosprawności?
Wymagana odpowiedź

Czy jeżeli bierze Pani/Pan udział w wydarzeniu kulturalnym może Pani/Pan liczyć na pomoc ze strony obsługi?
Wymagana odpowiedź

Jakiej pomocy potrzebuje Pani/Pan podczas poruszania się?
Wymagana odpowiedź

Z jakiego środka transportu korzysta Pani/Pan chcąc dotrzeć na miejsce wydarzenia kulturalnego?
Wymagana odpowiedź

Z którymi z niżej podanych przepisów prawnych regulujących uprawnienia dla osób niepełnosprawnych jest Pani/Pan zapoznany? (pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

Czy korzysta Pani/Pan z ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym?
Wymagana odpowiedź

Czy rezygnuje Pani/Pan z udziału w wydarzeniach kulturalnych ze względu na brak funduszy?
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób najczęściej spędzą Pani/Pan czas wolny ? (pytanie otwarte)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Z kim najczęściej spędza Pani/Pan czas wolny ?
Wymagana odpowiedź

Czy odczuwa Pani/Pan dyskomfort biorąc udział w wydarzeniach kulturalnych, w których uczestniczą też osoby pełnosprawne?
Wymagana odpowiedź