Žiadosť o prenájom bytu Murgašova 995

Dobrý deň,

v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ako žiadateľ o prenájom bytu prosím odpovedzte na otázky v dotazníku.

Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. pre spoločnosť Investrea development, s. r. o.

Ďakujeme.

Uveďte meno a priezvisko žiadateľa.
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Uveďte vek žiadateľa.
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Uveďte svoj rodinný stav.
Povinná odpoveď

Uveďte počet členov Vašej domácnosti.
Povinná odpoveď

Uveďte názov svojho zamestnávateľa a mesiac/rok, od kedy trvá Váš pracovný pomer. V prípade SZČO, resp. štatutára obchodnej spoločnosti uveďte jej názov a dátum vzniku.
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Uveďte čistý priemerný mesačný príjem domácnosti.
Povinná odpoveď

V prípade, že žijete v domácnosti s druhou plnoletou zárobkovo činnou osobou, uveďte meno priezvisko, názov zamestnávateľa (resp. SZČO..) a dátum vzniku pracovného pomeru.

Ostáva 250 znakov